Skip to main content

O regionálnych experimentoch

Kategórie:

Celkový návrh experimentu je v piatich častiach.

V prvej časti bude veľký počet odlišných verzií globálnych a regionálnych modelov použitý k simulovaniu obdobia od roku 1960 do roku 2010, s použitím pozorovaných zmien v morských povrchových teplotách, morskom ľade, atmosférických skleníkových plynoch a aerosóloch. Simulované klímy a schémy zmeny v prejavoch počasia z modelov potom budú porovnané s pozorovaniami v rovnakom období, aby sa výbral škála realistických verzií modelu a zdokumentovalo ich správanie. Ak sa napríklad zistí, že špecifická verzia modelu má sklony preháňať počet búrok, je možné uvažovať s touto verziou pre predpovedanie budúcich zmien v búrkovej aktivite.

Druhá časť experimentu je na produkovanie predpovede zmien v prejavoch počasia od roku 2020 do roku 2030. Použitie výstupu z mnohých odlišných modelov s vyvíjajúcimi sa oceánmi pre poskytnutie predpovede morskej povrchovej teploty až do súčasnosti, regionálny model povie o potenciálnych zmenách schém prejavov počasia pre ďalšie tri desaťročia s neslýchanými podrobnosťami. Prvky, ako napríklad zmeny v pravdepodobnosti sucha, záplav, či extrémne vysokých alebo nízkych teplôt, si pravdepodobne budú zasluhovať pozornosť.

Tretia časť experimentu sa vracia k zmenám pozorovaným počas posledných 50 rokov a pokúša sa kvantifikovať, nakoľko tieto zmeny môžu byť pripisované vplyvom ľudského zasahovania do klimatického systému. Podmienky vkladané do modelov sú modifikované pre vyjadrenie, aké by boli, ak by sme nevytvorili skleníkové plyny a aerosólové emisie, ktoré tu máme od minulého storočia. Rozdiely medzi týmito simuláciami a počiatočnými základnými výpočtami poskytnú osnovu pre hodnotenie ľudského príspevku k súčasným tendenciám počasia.

Štvrtá časť experimentu sa vracia k predpovednému režimu, ale beží po období druhej časti experimentu, poskytujúc podrobné informácie o zmenách vo vlastnostiach počasia vo svete o 2, 3 a 4 stupne globálne teplejšom než dnes, reprezentujúc škálu klím, ktoré by sa mohli vyskytnúť ku koncu tohto storočia alebo neskôr. Táto časť experimentu poskytne niektoré, do súčasnosti najdetailnejšie informácie o regionálnom počasí v takých možných budúcich svetoch, čo je podstatné pre ocenenie škály možných vplyvov zmeny klímy.

A konečne piata časť experimentu pozerá späť do minulosti – hľadajúc momenty počasia v intervaloch počas minulých 10 000 rokov, obdobia histórie Zeme nazývaného 'holocén'. Toto je prvýkrát, čo sú veľké počty regionálnych modelov aplikované na také paleoklimatické simulácie (simulácie predchádzajúcich klím): bezprecedentná príležitosť preskúmať vývoj počasia počas nedávnej histórie Zeme.

Projektový tím má za cieľ spustiť taký počet týchto experimentov, koľko je možné, ale prosím uvedomte si, že nie všetky experimenty budú nevyhnutne vykonané pre všetky regióny.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN