Skip to main content

Experimentálne ciele Climateprediction.net

Kategórie:

Klimatické modely predpovedajú významné zmeny zemskej klímy v nastávajúcom storočí. Ale modely poskytujú obrovský rozptyl výsledkov predpovedí - teda ako sa zaoberať s touto neistotou? Ak sa precenia rýchlosť a miera klimatickej zmeny, môže to skončiť zbytočným panikárením a investovaním obrovských peňažných čiastok pri pokúšaní sa odvrátiť problém, ktorý sa neukáže byť tak vážny, ako modely predpokladali. A opačne, ak modely predpokladajú príliš malú zmenu oproti skutočnej, skončí to vykonaním príliš mála a veľmi neskoro v nesprávnej domnienke, že zmeny budú zvládnuteľne malé a pozvoľné.

K preklenutiu tohoto problému je potrebné vyhodnotiť dôveru k predpovediam z klimatických modelov. Inými slovami, je nutné kvantifikovať neistotu výsledkov týchto prognóz. Podieľaním sa na experimentoch môžete k tomu dopomôcť spôsobom, ktorý by inak nebol možný.

Dokonca aj pri neuveriteľnej rýchlosti súčasných superpočítačov musia modely klímy zahrnúť vplyvy maloplošných fyzikálnych procesov (takých ako oblačnosť) prostredníctvom zjednodušení (parametrizácií). Existuje rozsah neistoty presných hodnôt mnohých používaných parametrov - nevieme presne aká hodnota je najviac realistická. Niekedy môže byť tento rozsah až rádovej hodnoty! To znamená, že hocijaká jednoduchá prognóza reprezentuje len jeden z mnohých možných spôsobov, ako by sa klíma mohla vyvíjať.

Ako je možné stanoviť a zredukovať túto neistotu?

Sú dva komplementárne prístupy k tomuto problému:

  1. Zlepšiť parametrizácie zužovaním rozsahu neistoty v parametroch. To je nepretržitý proces a vyžaduje:
    • Zlepšiť modely použitím najnovších superpočítačov akonáhle sa stanú dostupnými.
    • Zhromažďovať čím ďalej tým viac (hlavne satelitných) údajov v širokom okruhu atmosférických premenných (takých ako rýchlosť vetra, pokrytie oblačnosťou, teplota.....).
  2. Uskutočniť veľké počty spustení modelu, v ktorých sú parametre premenlivé v rámci ich aktuálneho rozsahu neistoty. Odmietnuť tie, ktorých úspešnosť v modelovaní predchádzajúcej klímy zlyháva, a použiť zvyšok k štúdiu budúcej klímy. 

Druhý scenár je prístup climateprediction.net. Zámer projektu je vypočítať stovky tisíc zavedených klimatických modelov, každý s trochu rozdielnou fyzikou, za účelom reprezentovať celý rozsah neistôt vo všetkých parametrizáciách. Táto metóda, známa ako množina predpovedania, vyžaduje obrovskú veľkosť výpočtového výkonu, ďaleko za aktuálne dosiahnuteľnými výkonmi špičkových superpočítačov. Jediné praktické riešenie je apelovať na distribuovaný výpočet, ktorý kombinuje výkon tisícov štandardných počítačov, kde každý počítač je zapriahnutý do jednej malej, ale kľúčovej časti globálneho problému.

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu