Skip to main content

Zaobchádzanie s údajmi spojenými s projektom sa riadi nasledujúcimi zásadami:

Dáta v climateprediction.net klientoch:

1. Dáta vytvorené climateprediction.net klientom a modelom na jednotlivých účastníckych počítačoch sú majetkom vlastníkov počítačov. Prevádzkovaním softvéru každý účastník súhlasí s vrátením podskupiny svojich simulačných výsledkov, nezmenených, ku climateprediction.net prijímacím serverom a povoľuje climateprediction.net projektu akékoľvek publikovanie podľa nich. Ako vec vedeckej etiky CPDN predpokladá, že každý kto chce publikovať výsledky podľa svojich vlastných simulácií (iné ako jednoduché umiestnenie obrázkov na webe) predloží diagnostický subprojekt základnému tímu climateprediction.net (reprezentovanému University of Oxford pre spoluúčasť inštitúcie uvedenej na web stránke projektu), ktorý povolí prístup k oveľa širšiemu rozsahu simulácií.

V budúcnosti sa predpokladá vývoj ďalšieho softvéru, ktorý projektu bude po dokončení simulácie umožňovať podniknúť ďalšie analýzy dát, držaných v decentralizovaných osobných počítačoch. Taký prídavný softvér bude nainštalovaný do PC s niektorou budúcou verziou softvéru len so súhlasom vlastníka počítača.

Dáta uložené na climateprediction.net serveroch:

Dáta uložené na hociktorom serveri súvisiacom s climateprediction.net projektom sú majetkom vlastníka daného servera. Odsúhlasením účasti v projekte vlastníci servera súhlasia  s poskytnutím prístupu k dátam v súlade s nasledujúcimi podmienkami, ak to ich zdroje dovolia.

Prístup k súhrnným dátam na climateprediction.net centrálnych serveroch:

2. Sumárne dáta odvodené zo všetkých úspešne vrátených simulácií budú verejne dostupné na  projektovej stránke climateprediction.net. Sumárne výsledky pre simulácie jednotlivých vlastníkov budú tiež poskytnuté na web stránke pre porovnanie s celou dátovou sadou. Veríme, že členom tímu bude umožnené prezerať si súhrnné štatistiky svojich tímových simulácií, ak to možnosti dovolia.

Prístup k dátam na konkrétnom prijímacom serveri:

3. Organizácie hosťujúce prijímacie servery súhlasia, že základnému tímu projektu poskytnú prístup k prijatým dátam v plnom rozsahu. Sú žiadané nepoužívať prijímacie servery samotné pre akékoľvek analýzy dát, aby sa udržala záťaž týchto serverov na minime, v súlade s tým ako bol distribuovaný analytický softvér vyvinutý a implementovaný. Namiesto toho by mali byť dátové sady kopírované a analyzované na alternatívnych strojoch.

Prístup k úplným dátovým sadám držaným na prijímacích serveroch:

4. Keď budú k dispozícii softvérové a výpočtové zdroje, dáta zhromaždené na climateprediction.net a držané na prijímacích serveroch budú sprístupnené komunite skúmania klímy.

5. V súlade s precedensom iných projektov modelovania {napríklad Coupled Model Intercomparison Project (CMIP)}, prístup ku kompletným dátovým sadám pre každý súbor experimentu bude spočiatku obmedzený pre autorizované diagnostické sub-projekty. Je to nutné, aby sa zabránilo potenciálnemu zdvojeniu výskumu a preťaženiu distribuovaných analytických výpočtových zdrojov.

6. Spočiatku bude daná priorita diagnostickým sub-projektom navrhnutým organizáciami hosťujúcimi  prijímacie servery climateprediction.net a zahrnutá spolupráca prinajmenšom s jedným členom základného tímu.

7. Žiadne iné dáta okrem sumárnych štatistík spomenutých v bode 2 nebudú uvoľnené externým organizáciám okrem základného tímu, až kým nebude vyvinutý vhodný softvér a zriadený hardvér pre distribuovaný prístup a analýzy (a odsúhlasený vlastníkmi prijímacích serverov). Vzhľadom na nepredvídateľný rozsah dátových sád nie je možné poskytnúť špecifický časový rámec pre toto uvoľnenie.

8. Dáta držané na prijímacích serveroch budú sprístupnené bez obmedzenia, keď to prostriedky umožnia bez obmedzovania činnosti autorizovaných diagnostických sub-projektov.

9. Pre každý nový experiment a každú individuálnu simuláciu budú zozbierané dáta uvoľnené s oneskorením, kvôli potrebe vykonať základné analýzy na overenie spoľahlivosti týchto dát.

10. Dátové sady zozbierané z decentralizovaných osobných počítačov sú limitované prenosovou šírkou pásma. Za účelom zahrnutia účastníkov s pripojeniami cez modem je množstvo dát poslaných do prijímacích serverov na konci každej simulácie obmedzené na O(5 MB), hoci O(500 MB) je vyrobených na každom decentralizovanom osobnom počítači pre každú simuláciu. Tieto čísla sa zmenia s postupom projektu a uvoľnením nových experimentov. Avšak, v zmysle konvenčného klimatického modelovania, dáta pozbierané počas každého výpočtu zostanú veľmi malé. Je preto nevyhnutné zahrnúť do distribuovaných klientov tak veľa analýz, koľko je možné. Preto silno povzbudzujeme všetkých, ktorí chcú používať climateprediction.net v budúcnosti, aby prispeli k úsiliu pri príprave budúcich experimentov v spolupráci so základným tímom. Takto môžu byť analýzy údajov, ktoré chcú vykonať, spustené na väčších, masívne decentralizovaných dátových súboroch s použitím distribuovaného počítačového softvéru.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN