Skip to main content
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

[email protected] je projekt zaoberajúci sa výskumom v oblasti modelovania a určovania vývoja Mliečnej Dráhy. Cieľom je vytvoriť presný troj-dimenzionálny model na základe dát z The Sloan Digital Sky Survey.

[email protected] tak kombinuje výskum v oblasti počítačových vied, kde projekt skúma rôzne optimalizačné metódy (napr. evolučné a genetické algoritmy, ako aj asynchrónne newtonove metódy) s astrofyzikou, kde [email protected] vytvára 3-dimenzionálny model prúdu hviezd Strelca s vysokou presnosťou, ktorý nám pomôže objasniť spôsob formovania Mliečnej dráhy.

Na projekte spolupracujú katedra Počítačových vied a katedra Fyziky, aplikovanej fyziky a astronómie na Rensselearovom polytechnickom inštitúte.